Toukokuun ajo 30.5.2019

Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus on antanut 21. päivänä toukokuuta 2019
päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen
johdosta. Orimattilan Moottorikerho ry:lle annettu päätös koskee Toukokuun ajoa 30.5.2019.

KUULUTUS luettavissa kokonaisuudessaan (aukeaa erillinen pdf).

PÄÄTÖS luettavissa kokonaisuudessaan (aukeaa erillinen pdf).

EU-VAALIT PUKKILAN KUNNASSA 2019

EU-VAALIT PUKKILAN KUNNASSA VUONNA 2019

Eu-vaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019 klo 9.00 – 20.00.

KOTIÄÄNESTYS
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä
ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan äänioikeusrekisteriin
merkityssä kotikunnassaan.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa
(937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, mikäli Pukkila on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestys voidaan toimittaa jonakin ennakkoäänestysjaksoon kuuluvana päivänä klo 9 – 20. Kotiäänestyksessä on
oltava läsnä vaalitoimitsijan lisäksi äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö.

Kotiäänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 14.5.2019 klo
16.00. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Ilmoittautumisia ottaa vastaan
keskusvaalilautakunnan sihteeri, p. 040 864 3864. Ilmoituksen voi tehdä myös kirjeitse.

ENNAKKOÄÄNESTYS
Ennakkoäänestys toimitetaan 15. – 21.5.2019 alla olevina kellonaikoina:

maanantai – perjantai klo 9.00 – 14.00
lauantai – sunnuntai klo 10.00 – 14.00

Ennakkoäänestyspaikka on Hyvinvointikeskus Onnin Palvelupiste (osoite: Onnintie 3, 07560 Pukkila).

LAITOSÄÄNESTYS
Kunnan vaalitoimikunta järjestää ennakkoäänestyksen Hyvinvointikeskus Onnin Onninkodeissa.

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS

Äänestyspaikka on Hyvinvointikeskus Onnin Saima-Sali (osoite: Onnintie 3, 07560 Pukkila).

Äänestäjä on velvollinen tarvittaessa esittämään selvityksen henkilöllisyydestään ennakkoäänestyspaikassa vaalitoimitsijalle tai vaalipäivänä vaalilautakunnalle. Henkilöllisyyden voi todistaa esim. kuvallisella henkilökortilla, ajokortilla tai passilla. Äänioikeuden todistamista varten poliisiviranomainen antaa ilmaisen väliaikaisen henkilökortin.

Pukkilassa 15. päivänä huhtikuuta 2019

Pukkilan keskusvaalilautakunta
Onnintie 3, 07560 PUKKILA
p. 040 864 3864
sähköposti: pirjo.leikkola@pukkila.fi