Menevä Oy hoitaa jatkossa Pukkilan KELA-taksipalvelut

Pukkila, Myrskylä, Kela ja Menevä Oy tiedottaa

Pukkilassa ja Myrskylässä on havaittu syksyn 2018 ja talven 2019 aikana KELA-taksien saatavuudessa huomattavia puutteita. Molemmista kunnista lähetettiin asiasta Kelaan huomautus.

Tiedossa oli useita tilanteita, joissa asiakas on ohjeistuksen mukaisesti tilannut taksin, mutta ei ole saanut sovittua palvelua. Ilmoitus siitä, ettei taksi saavukaan, oli annettu asiakkaalle yleensä vasta taksista ilmoitetun odotusajan loppupuolella. Näin asiakas odotti taksia turhaan ja varatut ajat jäivät käyttämättä tai niistä myöhästyttiin.

KELA-taksia käyttävät yleensä asiakkaat, joiden kunto tai terveydentila on heikentynyt ja matkan kohteena on ennalta sovittu vastaanotto sosiaali- tai terveydenhuollon toimipisteessä. On kohtuutonta odotuttaa asiakkaita aiheettomasti ja estää kuntalaisten pääsy heille usein terveydellisistä syistä suunniteltujen hoitojen/tarkastusten/toimenpiteiden pariin. On huomioitava myös käyttämättömien palveluiden sekä vaihtoehtoisten kyyditysten maksukuormitus asiakkaalle sekä kunnalle. Vaihtoehtoiset kuljetukset voivat myös aiheuttaa riskejä liikenteessä.

Kelan etuuspalveluiden lakiyksikön vastaava suunnittelija Anne Giss, Menevä Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Halminen, Myrskylän kunnanjohtaja Sam Vuorinen ja hallintojohtaja Matti Latva-Pirilä sekä Pukkilan kunnan hyvinvointipäällikkö Sanna Saarenkoski tapasivat 11.3.2019 ja keskustelivat yhdessä kehittämistarpeista ja mahdollisuuksista.

Huhtikuussa 2019 palveluihin on luvassa parannuksia, sillä Kela kilpailutti palveluntuottajat ja jatkossa Menevä Oy ottaa KELA-taksipalvelut haltuunsa Päijät-Hämeen lisäksi Uudellamaalla. Menevä Oy on täyden palvelun taksiyhtiö, joka vastaa asiakkaan koko palveluketjusta, ei vain auton välityksestä. Yhtiö varaa KELA-kyydityksiin riittävän autokapasiteetin koko toimialueellaan. Tästä huolimatta asiakkaan on hyvä varata kuljetus etukäteen haluamalleen ajankohdalle.

Autojen laajemman liikkuma-alueen uskotaan vähentävän juuri sitä haastetta, jonka aluetta halkova maakuntaraja on aiheuttanut. Kaikki KELA-taksiautoilijat käyvät läpi koulutusohjelman, jolla turvataan palveluiden tasalaatuisuus ja osaaminen.

Tilausnumero pysyy asiakkaalle samana (0800 96 130) ja samaan numeroon voi antaa koko palveluketjusta palautetta. Kaikki Kela-tilaukset ja puheluiden jonotusaika ovat maksuttomia.

Uusi toimija kuitenkin muistuttaa, että palvelun käynnistämisvaiheessa saattaa joitakin opinpaikkoja olla, mutta tarkoituksena on tähdätä aikaisempaa parempaan ja luotettavampaan palvelutasoon.

Esite Menevä Oy:stä on luettavissa tästä (avautuu erillinen pdf). Suora linkki Menevä Oy:n www-sivuille kohtaan Kela-taksit.

Menevä Oy:n tiedote 25.3.2019 luettavissa alta!

TIEDOTE (aukeaa erillinen pdf)

Lisätietoja:

Tuomo Halminen
Toimitusjohtaja, Menevä Oy
tuomo@meneva.fi
+358 50 520 8706
www.meneva.fi

Tiedotus ja viestintä
Kaisa Halminen
kaisa@meneva.fi
+358 50 588 3333
www.meneva.fi

 

Tai lehdistötiedotteen laatijalta:

Sanna Saarenkoski
hyvinvointipäällikkö, Pukkilan kunta
sanna.saarenkoski@pukkila.fi
p. 040 589 7267

 

Kunnan palkkatuki kesänuoren palkkaukseen, hakuaika 1. – 31.3.2019

Yrittäjät, yhdistykset ja kotitaloudet

Palkkaa kuntatuella pukkilalainen nuori töihin kesäksi 2019!

Katso kesätyömainos, hakulomake ja myöntöperusteet kuntatuen hakua varten (aukeaa erillinen pdf).

Hakuaika on 1. – 31.3.2019. Palauta hakemus sähköpostilla palvelupiste@pukkila.fi tai Onnin palvelupisteeseen (ma – to klo 9 – 14) tai Onnin pääoven vieressä olevaan postilaatikkoon tai postitse osoitteeseen Hyvinvointikeskus Onni, Onnintie 3, 07560 Pukkila. Merkitse aihekenttään/kuoreen ”Nuorten kesätyö, yritys”.

Mikäli haluatte avoimen kesätyöpaikkanne näkyviin Pukkilan kunnan www-sivuille, ilmoittakaa työpaikan tiedot kotisivut@pukkila.fi osoitteeseen. Näin nuori voi itse ottaa yhteyttä työnantajaan. Mikäli ilmoittamanne paikka täyttyy, ilmoittakaa avoimen työpaikan poistamisesta kotisivut@pukkila.fi.

 

Pukkilan kunnan kesätyöt haussa ajalla 1. – 31.3.2019

Pukkilan kunnan kesätyöpaikat ovat haettavissa 1. – 31.3.2019.

Katso tästä kesätyömainos, hakulomake, tehtäväkuvaukset ja valintaperusteet (aukeaa erillinen pdf).

Tutustu ennen hakemuksen täyttöä eri yksiköiden tehtäväkuvauksiin ja valintaperusteisiin, niin tiedät mihin olet hakemassa! Tehtäväkuvauksista löytyvät myös työajat. Voit tulostaa hakemuksen sekä tehtäväkuvaukset halutessasi Onnin palvelupisteellä (ma – to klo 9 – 14) tai kirjastolla (ti ja ke 14 – 19, to 13 – 18, pe ja la 9 – 13).

Hakuaika on 1. – 31.3.2019. Palauta hakemus sähköpostilla palvelupiste@pukkila.fi tai Onnin palvelupisteeseen (ma – to klo 9 – 14) tai Onnin pääoven vieressä olevaan postilaatikkoon tai postitse osoitteeseen Hyvinvointikeskus Onni, Onnintie 3, 07560 Pukkila. Merkitse aihekenttään/kuoreen ”Nuorten kesätyö”.

 

 

SELVITYS MATKUSTAJAMÄÄRISTÄ JA MUUTOKSET JOUKKOLIIKENTEESSÄ

Valtuuston 11.12.2017, § 40, hyväksymässä Pukkilan uudessa kuntastrategiassa painopistealueena on kunnan elinvoiman edistäminen. Elinvoiman edistämisen yhtenä strategisena tavoitteena on ”Infra ja yhteydet toimivat”. Liikenneyhteyksien parantamiseksi kunnanhallitus päätti 16.4.2018, § 38, hankkia uusia vuoroja Porvoon ja Mäntsälän suuntiin sekä turvattiin liikenteen jatkumista Orimattila/Lahti-suunnalle.

Joukkoliikennelain 4 § velvoittaa toimivaltaiset viranomaiset määrittelemään toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutason. Itä-Uudellamaalla joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen on Uudenmaan ELY-keskus. Palvelutason määrittelyn tarkoituksena on ilmaista, millaisia joukkoliikenteen palveluja alueella halutaan tarjota ja millaiseksi toimivaltainen viranomainen pyrkii kehittämään alueen joukkoliikennepalveluja. Palvelutason määrittely ei velvoita toimivaltaista viranomaista tarjoamaan määritetyn palvelutason mukaista liikennettä, eikä määrittely luo subjektiivista oikeutta joukkoliikennepalvelujen saamiseen. Liikenneviraston mukaan kuljetusten järjestäminen joukkoliikennepalveluina on harvoin tarkoituksenmukaista, mikäli keskikuorma jää alle 4 henkilön.

Palvelutasomäärittelyn lähtökohtina ovat mm. eri väestönryhmien tarpeet, liikennepoliittiset tavoitteet ja käytettävissä oleva rahoitus. Vastuu joukkoliikenteen järjestämisestä on toimivaltaisella viranomaisella, mutta liikenteen rahoittamiseen osallistuvat myös alueen kunnat sovittujen kustannusjakoperiaatteiden mukaisesti. Kysynnän ollessa niin vähäistä, ettei kuljetusten järjestäminen joukkoliikenteenä ole järkevää, vastuu palvelujen määrittämisestä ja järjestämisestä on ao. kunnalla (lakisääteiset kuljetukset ja asiointiyhteydet). Määritetty palvelutaso muodostaa palvelutasotavoitteen, joka ohjaa joukkoliikenteen suunnittelua ja järjestämistä.

Pukkilan kunnan uudessa elinvoimapäällikön virassa aloitti Katri Roivainen 8.1.2019. Elinvoimapäällikön toimesta on nyt käyty koko vuorotarjonta lävitse, ja kunkin yhteysvälin osalta on selvitetty, onko tarjonta palvelutasotavoitteiden näkökulmasta välttämätöntä vai ei. Matkustajamäärät ja kustannukset näet oheisesta liitteestä:

LIITE_MATKUSTAJAMÄÄRÄT (avautuu erillisenä pdf-tiedostona)

Julkisen liikenteen selvittely jatkuu edelleen ja seuraavaksi Katrilla on mietinnässä parhain mahdollinen vaihtoehto liikenteen turvaamiseksi järkevien kustannusten puitteissa. Selvittelyn kohteena on mm. Kylä-kyyti, asiointi- ja palvelukuljetuksen laajentaminen sekä koululaiskuljetusten kehittäminen.

EDIT! Tekstiin lisätty 7.3.2019 alla oleva tiedote:

Pukkilan kunnanhallitus päätti kokouksessaan 4.3. lakkauttaa joukkoliikennekokeilun vähäisten käyttäjämäärien johdosta. Ainoastaan Mäntsälän suuntaan kulkeva ns. koululaisvuoro jatkaa kulkuaan (klo 7.40 Pukkilasta Hautjärven kautta Mäntsälään sekä klo 14.20 Mäntsälästä Pukkilaan suuntautuva vuoro). Myös markkinavetoinen liikenne (liikennöitsijä: Pukkilan Liikenne) Pukkila-Askola-Porvoo välillä jatkuu (markkinavetoiset eivät olleet selvityksessä mukana).

Muut Mäntsälän suuntaan kulkevat vuorot loppuvat 1.6.2019, Porvoosta tullut ns. iltavuoro loppuu 1.6.2019, kesävuoro Porvooseen lakkautetaan 7.8.2019, bussit nro 96 ja 97 Orimattilan kautta Lahteen loppuvat 31.5.2019 mennessä.

Samassa kokouksessa kunnanhallitus myös päätti, että kunta selvittää kunnan sisäisten koululaiskuljetuksen sekä asiointi- ja palveluliikenteen yhdistämistä sekä avaamista julkisen liikenteen vuoroiksi. Mahdolliset kylätaksi tai kimppakyyti -selvitykset ovat myös elinvoimapäällikkö Katri Roivaisella työn alla. Toivottavasti löydämme vaihtoehtoisia toimintamalleja.

Lisätietoja:

Elinvoimapäällikkö
Katri Roivainen
puh. 040 542 2592
s-posti katri.roivainen@pukkila.fi

Käytöstä poistettua tavaraa myynnissä

Pukkilan kunta hyödyntää Kiertonet-palvelua, jonka välityksellä kunta myy käytöstä poistamaansa tavaraa.

Kiertonet-palvelu on internetissä toimiva ja kiertotaloutta vauhdittava julkisen tavaran avoin kauppapaikka. Julkisella tavaralla tarkoitetaan verovaroin hankittua omaisuutta. Kiertonetissä vain julkisen sektorin toimijat myyvät heille tarpeetonta omaisuuttaan nettihuutokaupalla. Ostajina voivat toimia niin yksityiset, yritykset kuin julkiset toimijatkin.

Kuntamme haluaa tämän palvelun avulla lisätä avoimuutta: 
kuntalaisilla on näin hyvä mahdollisuus saada tietoa, mitä tavaraa olemme myymässä.

Kiertonet-palvelun hyödyntäminen myös tukee osaltaan kuntamme työtä kestävän kehityksen ja vastuullisen kulutuksen vahvistamiseksi. Myynti-ilmoitukseen voi tutustua alla olevasta linkistä.

https://kiertonet.fi/myyjat/247