Eduskuntavaalit 2019, tietoa äänestäjälle

EDUSKUNTAVAALIT PUKKILAN KUNNASSA VUONNA 2019

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019 klo 9.00 – 20.00.

KOTIÄÄNESTYS
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan äänioikeusrekisteriin merkityssä kotikunnassaan.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, mikäli Pukkila on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestys voidaan toimittaa jonakin ennakkoäänestysjaksoon kuuluvana päivänä klo 9 – 20. Kotiäänestyksessä on oltava läsnä vaalitoimitsijan lisäksi äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö.

Kotiäänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 2.4.2019 klo 16.00. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Ilmoittautumisia ottaa vastaan keskusvaalilautakunnan sihteeri, p. 040 864 3864. Ilmoituksen voi tehdä myös kirjeitse.

ENNAKKOÄÄNESTYS
Ennakkoäänestys toimitetaan 3. – 9.4.2019 alla olevina kellonaikoina:

maanantai – perjantai klo 9.00 – 14.00
lauantai – sunnuntai klo 10.00 – 14.00

Ennakkoäänestyspaikka on Hyvinvointikeskus Onnin Palvelupiste (osoite: Onnintie 3, 07560 Pukkila).

LAITOSÄÄNESTYS
Kunnan vaalitoimikunta järjestää ennakkoäänestyksen Hyvinvointikeskus Onnin Onninkodeissa.

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS
Äänestyspaikka on Hyvinvointikeskus Onnin Saima-Sali (osoite: Onnintie 3, 07560 Pukkila).
Huomioi uusi äänestyspaikka.

Äänestäjä on velvollinen tarvittaessa esittämään selvityksen henkilöllisyydestään ennakkoäänestyspaikassa vaalitoimitsijalle tai vaalipäivänä vaalilautakunnalle. Henkilöllisyyden voi todistaa esim. kuvallisella henkilökortilla, ajokortilla tai passilla. Äänioikeuden todistamista varten poliisiviranomainen antaa ilmaisen väliaikaisen henkilökortin.

Pukkilassa 5. päivänä maaliskuuta 2019

Pukkilan keskusvaalilautakunta
Onnintie 3, 07560 PUKKILA
p. 040 864 3864
sähköposti: pirjo.leikkola@pukkila.fi