SELVITYS MATKUSTAJAMÄÄRISTÄ JA MUUTOKSET JOUKKOLIIKENTEESSÄ

Valtuuston 11.12.2017, § 40, hyväksymässä Pukkilan uudessa kuntastrategiassa painopistealueena on kunnan elinvoiman edistäminen. Elinvoiman edistämisen yhtenä strategisena tavoitteena on ”Infra ja yhteydet toimivat”. Liikenneyhteyksien parantamiseksi kunnanhallitus päätti 16.4.2018, § 38, hankkia uusia vuoroja Porvoon ja Mäntsälän suuntiin sekä turvattiin liikenteen jatkumista Orimattila/Lahti-suunnalle.

Joukkoliikennelain 4 § velvoittaa toimivaltaiset viranomaiset määrittelemään toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutason. Itä-Uudellamaalla joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen on Uudenmaan ELY-keskus. Palvelutason määrittelyn tarkoituksena on ilmaista, millaisia joukkoliikenteen palveluja alueella halutaan tarjota ja millaiseksi toimivaltainen viranomainen pyrkii kehittämään alueen joukkoliikennepalveluja. Palvelutason määrittely ei velvoita toimivaltaista viranomaista tarjoamaan määritetyn palvelutason mukaista liikennettä, eikä määrittely luo subjektiivista oikeutta joukkoliikennepalvelujen saamiseen. Liikenneviraston mukaan kuljetusten järjestäminen joukkoliikennepalveluina on harvoin tarkoituksenmukaista, mikäli keskikuorma jää alle 4 henkilön.

Palvelutasomäärittelyn lähtökohtina ovat mm. eri väestönryhmien tarpeet, liikennepoliittiset tavoitteet ja käytettävissä oleva rahoitus. Vastuu joukkoliikenteen järjestämisestä on toimivaltaisella viranomaisella, mutta liikenteen rahoittamiseen osallistuvat myös alueen kunnat sovittujen kustannusjakoperiaatteiden mukaisesti. Kysynnän ollessa niin vähäistä, ettei kuljetusten järjestäminen joukkoliikenteenä ole järkevää, vastuu palvelujen määrittämisestä ja järjestämisestä on ao. kunnalla (lakisääteiset kuljetukset ja asiointiyhteydet). Määritetty palvelutaso muodostaa palvelutasotavoitteen, joka ohjaa joukkoliikenteen suunnittelua ja järjestämistä.

Pukkilan kunnan uudessa elinvoimapäällikön virassa aloitti Katri Roivainen 8.1.2019. Elinvoimapäällikön toimesta on nyt käyty koko vuorotarjonta lävitse, ja kunkin yhteysvälin osalta on selvitetty, onko tarjonta palvelutasotavoitteiden näkökulmasta välttämätöntä vai ei. Matkustajamäärät ja kustannukset näet oheisesta liitteestä:

LIITE_MATKUSTAJAMÄÄRÄT (avautuu erillisenä pdf-tiedostona)

Julkisen liikenteen selvittely jatkuu edelleen ja seuraavaksi Katrilla on mietinnässä parhain mahdollinen vaihtoehto liikenteen turvaamiseksi järkevien kustannusten puitteissa. Selvittelyn kohteena on mm. Kylä-kyyti, asiointi- ja palvelukuljetuksen laajentaminen sekä koululaiskuljetusten kehittäminen.

EDIT! Tekstiin lisätty 7.3.2019 alla oleva tiedote:

Pukkilan kunnanhallitus päätti kokouksessaan 4.3. lakkauttaa joukkoliikennekokeilun vähäisten käyttäjämäärien johdosta. Ainoastaan Mäntsälän suuntaan kulkeva ns. koululaisvuoro jatkaa kulkuaan (klo 7.40 Pukkilasta Hautjärven kautta Mäntsälään sekä klo 14.20 Mäntsälästä Pukkilaan suuntautuva vuoro). Myös markkinavetoinen liikenne (liikennöitsijä: Pukkilan Liikenne) Pukkila-Askola-Porvoo välillä jatkuu (markkinavetoiset eivät olleet selvityksessä mukana).

Muut Mäntsälän suuntaan kulkevat vuorot loppuvat 1.6.2019, Porvoosta tullut ns. iltavuoro loppuu 1.6.2019, kesävuoro Porvooseen lakkautetaan 7.8.2019, bussit nro 96 ja 97 Orimattilan kautta Lahteen loppuvat 31.5.2019 mennessä.

Samassa kokouksessa kunnanhallitus myös päätti, että kunta selvittää kunnan sisäisten koululaiskuljetuksen sekä asiointi- ja palveluliikenteen yhdistämistä sekä avaamista julkisen liikenteen vuoroiksi. Mahdolliset kylätaksi tai kimppakyyti -selvitykset ovat myös elinvoimapäällikkö Katri Roivaisella työn alla. Toivottavasti löydämme vaihtoehtoisia toimintamalleja.

Lisätietoja:

Elinvoimapäällikkö
Katri Roivainen
puh. 040 542 2592
s-posti katri.roivainen@pukkila.fi