sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
Avaa haku
fiilis-pelto.jpg
 

Ehkäisevä työ

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) ohjaa päihdehaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi tehtävää työtä. Työ kattaa alkoholi-, huumausaine- ja rahapelihaittojen sekä tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisyn ja vähentämisen.

Ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain 5 §:n mukaan kunta huolehtii ehkäisevän päihdetyön tarpeen mukaisesta organisoinnista alueellaan ja nimeää ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavan toimielimen. Hyvinvointialue tukee alueensa kuntia ehkäisevän päihdetyön toteuttamisessa ja kehittämisessä ja huolehtii 2 momentissa tarkoitetuista ehkäisevän päihdetyön tehtävistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

Kunnan toimielimen ja hyvinvointialueen tehtävänä on:

  • huolehtia alueensa päihdeolojen seurannasta ja niitä koskevasta tiedotuksesta;
  • huolehtia siitä, että päihdehaittoja ja niiden vähentämistä koskevaa tietoa tarjotaan yksityisille henkilöille ja koko väestölle;
  • lisätä ja tukea päihdehaittoja ehkäisevien toimien osaamista kaikissa tehtävissään;
  • esittää ja edistää ehkäisevän päihdetyön toimia hallinnossaan, kunnassa erityisesti sivistys-, liikunta- ja nuorisotoimessa sekä elinkeinotoimessa;
  • huolehtia siitä, että 1–4 kohdassa tarkoitetut toimet sovitetaan yhteen kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyössä sekä poliisin, alkoholilain (1102/2017) ja tupakkalain (549/2016) noudattamisen valvonnasta vastaavien viranomaisten, elinkeinoelämän ja erityisesti ehkäisevään päihdetyöhön osallistuvien yleishyödyllisten yhteisöjen ehkäisevään päihdetyöhön kuuluvien ja sitä tukevien toimien kanssa.

Kunnan ja hyvinvointialueen ehkäisevään päihdetyöhön sovelletaan lisäksi, mitä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) 6 ja 7 §:ssä säädetään terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä sitä koskevasta suunnittelusta ja raportoinnista.

Terveydenhuoltolaki 13 § (8.7.2022/581) toteaa, että hyvinvointialueen on järjestettävä alueensa asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä sairauksien ehkäisyä tukevaa terveysneuvontaa. Terveysneuvonta on sisällytettävä kaikkiin terveydenhuollon palveluihin. Hyvinvointialueen on järjestettävä tarpeelliset terveystarkastukset alueensa asukkaille heidän terveytensä ja hyvinvointinsa seuraamiseksi ja edistämiseksi. Terveysneuvonnan ja terveystarkastusten on tuettava työ- ja toimintakykyä ja sairauksien ehkäisyä sekä edistettävä mielenterveyttä ja elämänhallintaa. Terveysneuvonta ja terveystarkastukset on järjestettävä myös opiskelu- tai työterveyshuollon ulkopuolelle jääville nuorille ja työikäisille. Hyvinvointialueen on järjestettävä alueensa asukkaille myös ehkäisyneuvontaa ja muita seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistäviä palveluja. Terveysneuvonnan ja terveystarkastusten on muodostettava toiminnallinen kokonaisuus muiden hyvinvointialueen järjestämien palvelujen kanssa.

Pukkilan kunnan ehkäisevän työn toimielimeen on toimikaudeksi 2024–2026 nimetty etsivä nuorisotyöntekijä, nuoriso- ja vapaa-ajan toiminnanohjaaja, hyvinvointijohtaja, senioritoiminnan ohjaaja, liikunnanohjaaja, rehtori sekä päiväkodin johtaja. Lisäksi työryhmä voi kutsua vierailijoita työryhmänsä kokouksiin ja työskentelyyn. Ryhmä kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa ja huolehtii paikallisen toimintaohjelman päivittämisestä. Lisäksi ryhmä toimii mahdollisten ehkäisevän työn tapahtumien ja toimintojen suunnittelijana, kehittäjänä ja toimeenpanijana. Ryhmän koolle kutsujana on kunnan ehkäisevän työn koordinoija, hyvinvointijohtaja tai hänen varallaan nuoriso- ja vapaa-ajan toiminnanohjaaja.

 

Yhteystiedot

 

Sanna Saarenkoski
Hyvinvointijohtaja
puh. 040 752 2045
sanna.saarenkoski(at)pukkila.fi

 
x