sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
Avaa haku
fiilis-pelto.jpg
 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Kunnan keskeinen tehtävä on Kuntalain (2015/40) mukaan edistää kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja oman alueensa kestävää kehitystä. Lainsäädännössä määritellään myös erilaisia tehtäviä kunnille, joiden kautta hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tehdään kaikilla toimialoilla, arkisessa perustyössä. Kuntalain lisäksi viittauksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen on Sosiaalihuoltolaissa (1301/20149) sekä mm. Nuorisolaissa, laissa Ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä, Alkoholilaissa, Tupakkalaissa ja asetuksessa Koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta ja Terveydenhuoltolaissa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sisältää kaiken toiminnan, joka vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin ja sen kokemiseen aina asuntopolitiikasta ravitsemukseen, elinkeino- ja turvallisuuspolitiikkaan. Yhteistyö ja verkostoitunut työskentely erilaisten hyvinvointitoimijoiden (yhdistykset, järjestöt, yhteisöt, kolmas sektori ja yritykset) kanssa on tärkeä osa kunnan hyvinvointityötä ja osallisuutta. myös jokainen kuntalainen osallistuu vähintään oman elämänsä hyvinvointityöhön. Hyvinvointi syntyy ihmisen itsensä, hänen läheistensä, lähiympäristönsä ja palvelujärjestelmän toiminnan sekä yhteiskuntapolitiikan yhteistuloksena.

Pukkilassa seurataan asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Tietoa saadaan valtakunnallisesta datasta sekä paikallisesti toteutettavista kyselyistä. Näin kerätään tietoa, jonka pohjalta viranhaltijat, hyvinvointilautakunta, kunnanhallitus ja valtuusto voivat johtaa tiedolla hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää päätöksentekoa. Tärkein hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä ohjaava lakisääteinen asiapaperi on laaja hyvinvointisuunnitelma, joka tehdään kerran valtuustokaudessa. Se arvioidaan valtuustokauden lopuksi (laaja hyvinvointikertomus). Laajaa hyvinvointisuunnitelman tavoitteita arvioidaan vuosittain valtuustolle annettavan hyvinvointiraportin muodossa. Alueelliset ja paikalliset suunnitelmat linjaavat työtä.

Kunnanvaltuusto tekee strategiset päätökset

Kunnanvaltuusto on vastuussa päätöksistä, joilla kunnassa edistetään hyvinvointia ja terveyttä. Hyvinvointilautakunnan yleisenä tehtävänä on suunnitella, kehittää, ohjata ja valvoa palvelualueensa palveluja sekä edistää toiminnallaan eri väestöryhmien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutumista. Kunnan johtoryhmä koordinoi toimintaa, varmistaa ohjauksen ja resurssit. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen osallistuvat kaikki palvelualueet.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestämät sosiaali- ja terveyspalvelut osaltaan edistävät lakisääteisesti myös terveyden ja hyvinvointia jäsenkuntiensa alueella. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä hyvinvointialue vastaa muun muassa omaishoidon tukemisesta, sairauksien ehkäisystä, riskien varhaisesta tunnistamisesta ja tarjoaa asiantuntemusta kunnille.

Lue lisää Itä-Uudenmaan hyvinvointialueesta täältä.

Mielenterveys ja päihteet - Itä-Uudenmaan hyvinvointialue (itauusimaa.fi)

Tietoa kunnan hyvinvointityöstä eri mittareilla

Tea-viisari, kuvaa kuntien tekemää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä:

https://teaviisari.fi

Tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista (Sotkanet):

https://sotkanet.fi

Kouluterveyskysely:

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely

 

Yhteystiedot

 

Sanna Saarenkoski
Hyvinvointijohtaja
puh. 040 752 2045
sanna.saarenkoski(at)pukkila.fi

 
x